ONS SKOOL

MISSIE

VISIE

Om elke leerder vanuit ‘n Christelik- en Afrikaanskultuurgerigte perspektief voortreflik na volwassenheid te lei deur die ontwikkeling van die totale mens.

Om ‘n gelukkige en ontspanne skoolgemeenskap te verseker.

Die handhawing van hoë onderrig- en akademiese standaarde.

Aanmoediging van entrepreneurskap waar moontlik in elke va/leerarea.

Om ‘n verskeidenheid van buite-kurrikulêre aktiwiteite aan te bied om leerders geleentheid te gee om hul Godgegewe talente in spanverband, maar ook as individue ten volle uit te leef.

Om ‘n werksomgewing te skep waarin elke personeellid en leerder met trots ‘n sinvolle bydrae tot die skool se bestuur, bedryf en dissipline kan maak. Leierskap moet op alle vlakke ontwikkel word, sodat inisiatief, kreatiwiteit, entoesiasme en wedersydse vertroue bevorder kan word.

Om deur die vrywillige samewerking en die onderlinge ondersteuning tussen beheerliggaamslede, ouers, leerders, opvoeders en belangegroepe, H.T.S. Pretoria-Tuine ‘n spogskool te maak. Om hoëvlakmannekrag met ‘n suiwer beroepsetiek te voorsien.
‘n Loopbaangerigte opvoedingsprogram, waarin ons strewe na die heel beste onderrig en afrigting vir elke leerder.


SKOOL LIED

Laat klink nou die basuine!
Laat heel die wêreld weet!
Van ons skool die H.T.S.Tuine vir die toekoms is ons gereed
Die hoogland sal ons naam met vreugde roem
Die verre kuste dit met ere noem
Dan bly dit nog immer ons strewe
Die heerlik ideal van ons lewe
Vir die goud en die swart vir die rooi en die wit van Tuine sal ons bou, sal ons waak, sal ons dien.‌


Theme: Overlay by Kaira Hoër Tegniese Skool Tuine
Pretoria, South Africa
Translate »